Accés usuaris
Piulades

Crònica del Seminari Internacional EUFam’s II Project (25/10/2019 Luxemburg)

El passat dia 25 d'octubre, a l'Institut Max Planck de Luxemburg es va celebrar el Seminari Internacional "Facilitating Cross-Border Family-Life: Towards a Common European Understanding" (EUFam's II). Al seminari hi varen assistir els coordinadors del projecte de les diferents universitats: Heidelberg (Alemanya), Lund (Suècia), Milà (Itàlia), Osijek (Croàcia), València (Espanya), Verona (Itàlia) i l'associació AEAFA, al costat d'experts de renom convidats entre acadèmics, autoritats centrals, jutges, notaris i advocats. Van assistir al seminari en nom de la AEAFA i la SCAF, José Luis Ferrer, Paola Tamborero i Mª del Pilar Tintoré.

Els ponents convidats varen tractar sobre les dificultats existents en l'aplicació i interpretació dels reglaments en matèria de família i successions com: el Reglament Brussel·les II bis (CE) 2201/2003, el Reglament (CE) 4/2009 sobre aliments, el Reglament (UE) 650/2012 sobre successions i els recents reglaments (UE) 2016/1103 sobre règims econòmics matrimonials i (UE) 2016/1104 sobre efectes patrimonials de les unions registrades. Com a novetat es va introduir l'anàlisi del Reglament (UE) 2016/1191 adoptat per simplificar els requisits per a l'ús transfronterer i l'acceptació de certs documents públics a la Unió Europea, sense deixar d'efectuar una anàlisi comparativa, en cada moment, amb el nou Reglament Brussel·les II bis, Recast (UE) 2019/1111 sobre responsabilitat parental i sostracció de menors.

Els ponents convidats, varen procedir a l'anàlisi d'aquests instruments, emfatitzant en aquells problemes pràctics i aportant propostes de millores per assegurar una aplicació més uniforme, coherent i consistent, en tota la Unió Europea. Durant la sessió del matí es va debatre sobre qüestions matrimonials i de responsabilitat parental, incloent qüestions de sostracció internacional de menors, ia la tarda es aprofundeixo en els règims econòmics matrimonials i de parelles registrades i el dret successori. Les qüestions que més interès van suscitar van ser; la interpretació del "concepte de matrimoni" que té per diversos estats membres i les seves conseqüències, també la problemàtica per a certs Estats Membres a l'obtenció de divorci en altres estats com a sistema contrari a les seves normes internes, com succeeix a Itàlia en ser requisit previ al divorci una separació judicial.

Altres qüestions tractades varen ésser l'audiència dels menors d'edat i la sostracció de menors. Pel que fa a la primera qüestió, es va plantejar la necessitat de portar a terme exploracions judicials en procediments consensuats o únicament en procediments contenciosos en no ser aquest un criteri unànime a la UE. La segona qüestió va analitzar comparativament els Reglaments Brussel·les II bis i el nou Brussel·les II bis, Recast, al seguir generant problemes la dilatació en el temps dels retorns dels menors a l'Estat de la seva residència habitual abans de la sostracció, i la problemàtica de l'article 11 del Reglament, així com les dificultats que les autoritats centrals segueixen tenint per gestionar aquests retorns amb celeritat per la seva falta de recursos.

Una qüestió, introduïda per la ponent Dr. Marlene Brosch, va ser la viabilitat de les mediacions en procediments de sostracció, amb intervencions advocant per una necessitat d'utilitzar aquest ADR per considerar-la una mesura que pot beneficiar els menors d'edat, encara que és evident que resulta complicada per l'alt grau de conflictivitat que hi ha entre els seus progenitors en aquests moment, emfatitzant en la dificultat de professionals mediadors experts en aquesta matèria i la necessitat de disposar d'un registre d'experts.

Abans de la finalització de la sessió del matí i amb l'objectiu de garantir al projecte d'un enfocament coherent amb la realitat social dels estats membres, es van abordar, els desafiaments legals de l'actual crisi dels refugiats, així com es va dur a terme una anàlisi dels possibles impactes del Brexit en el dret de família.

A les 16:50h el professor Thomas Pfeiffer, de la Universitat de Heidelberg i coordinador del projecte, va clausurar el seminari, sent la propera trobada al mes de juny del 2020 a Heidelberg.

EUFam's II Project

Paola Tamborero i Mª del Pilar Tintoré
Membres de la Junta de la SCAF

 

XVII Jornades de Dret de Família (24 i 25 octubre 2019)

Benvolgudes i benvolguts,

Ens plau adjuntar-vos el programa provisional de les XVII Jornades de Dret de Família de la Societat Catalana d'Advocats de Família; que hem intitulat “Algunes qüestions teòriques i altres molt pràctiques” i que se celebraran al Paraninf de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - Barcelona) els dies 24 i 25 d’octubre.

Esperem que aquestes Jornades siguin del vostre interès.

 

 

PROGRAMA de les XVII Jornades de Dret de Família (PDF)   pdf_icon

 

Crònica de les XVI Jornades de dret de Família (22-23/11/2018)

La darrera edició de les tradicionals Jornades de la SCAF denominades "de Barcelona" varen canviar el seu lloc habitual de celebració, celebrant-se a l’Auditori de la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra. Una altra de les novetats va ser que les Jornades es varen coorganitzar amb la Asociación de Probática y Derecho Probatorio i amb la Fundación Privada Manuel Serra Domínguez.

Les Jornades varen ser un èxit amb la participació de més de 350 participants, entre assistents, ponents i convidats.

La inauguració institucional de les Jornades fou a càrrec de del Sr. Xavier Bernadí i Gil, Director General de Dret i d’Entitats Jurídiques, acompanyat del Professor de Dret Processal de la Universitat de Barcelona; Sr. Vicente Pérez Daudí, President de la Fundación Manuel Serra Domínguez, que ens féu la presentació d’aquesta Fundació i ens explicà l’origen i fonament de la mateixa; del Catedràtic de Dret Processal de la Universitat Pompeu Fabra; Sr. Joan Picó Junoy, professor de la universitat i President de la Asociación de Probática, qui ens va explicà les finalitats d’aquesta associació; i de la nostra Presidenta de la SCAF, Sra. Mercè Mira i Cortadellas, que donà la benvinguda a tots els assistents.

Inauguració Jornades

Varen ser unes Jornades molt denses en les que es va tractar des d'un punt de vista eminentment pràctic diferents qüestions en matèria de prova en els procediments de família. Entre dijous a la tarda i tota la jornada de divendres varen tenir lloc un total de catorze ponències: quatre el dijous a la tarda i 10 divendres entre el matí i la tarda.

En aquesta edició, el tradicional llibre amb totes les ponències escrites que s'entrega a tots els participants a les Jornades, va ser editat per Bosch Editors, essent-ne directors el Professor Joan Picó Junoy i el Magistrat Sr. Xavier Abel Lluch.

Llibre de ponències

Les ponències de dijous varen girar entorn als factors de decisió en el procés:

El principi de l’interès del menor com a factor decisori en tot procediment de família a càrrec de l’Excma. Sra. Maria de los Ángeles Parra Lucán, Magistrada-Jutge de la Sala Primera del Tribunal Suprem i Catedràtica de Dret Civil de la Universitat de Saragossa. La ponent va centrar la seva exposició en el reconeixement internacional i constitucional del principi de l’interès del menor, l’aplicació del criteris per ponderar aquest interès en la identificació del que resulta més adequat al menor en les seves concretes circumstàncies; l’interès del menor com a principi d’ordre públic i les exigències tècniques dels recursos davant del Tribunal Suprem i l’interès del menor.

Ponència inaugural

La segona ponència va ser a càrrec del President de la Audiència Provincial de A Coruña, Il·lm. Magistrat Sr. José Luis Seoane Spiegelberg, que va tractar sobre l’atribució de la guarda del menor i els criteris ponderatius en l’elecció dels diferents models de guarda, tant a la legislació del Codi Civil comú, com a l’Avantprojecte de Código Civil en materia de coresponsabilitat parental elaborat pel Ministeri de Justícia, com en la nostra legislació del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya.

 

L'Il·lm. Magistrat Sr. Manuel Horacio García Rodríguez, de la Sala Primera de la Audiència Provincial de Tarragona va tractar sobre els factors d’atribució de l’ús vivenda, amb especial referència al que s’ha d’entendre per l’interès més necessitat de protecció: criteris d’atribució, distribució temporal o material de l’ús, exclusió de l’ús de la vivenda i la ineficàcia dels pactes perjudicials pels fills o que comprometen les possibilitats d’atendre a les necessitats bàsiques del cònjuge beneficiari de l’ús; va estendre la seva exposició a l’atribució de l’ús de la vivenda a les unions estables de parella.

Manuel Horacio García Rodríguez

La quarta i última ponència de dijous va anar a càrrec de la Il·lma. Sra. M. Dolors Viñas Maestre, Magistrada de la Secció Divuitena de l’Audiència Provincial de Barcelona, que va tractar sobre la quantificació de les prestacions econòmiques: aliments i prestació compensatòria, destacant en quant als aliments per la seva quantificació els principis de proporcionalitat, capacitat econòmica de les parts, necessitats dels fills, les modalitats de contribució dels progenitors als aliments, la ponderació que es fa de l’ús de la vivenda familiar; les taules orientadores del CGPJ, altres programes informàtics que poden servir per quantificar les pensions i el denominat "mínim vital"; respecte de la prestació compensatòria va parlar de la incidència de la seva naturalesa en la seva quantificació, la seva determinació, modalitats de pagament i la temporalitat de la prestació.

M. Dolors Viñas Maestre

Les ponències de divendres es varen distribuir entre el matí i la tarda. Al migdia vàrem gaudir d'un dinar "a peu dret" servit a la sala que situada davant la Sala d’Actes on es desenvolupaven les Ponències.

Divendres al matí les ponències varen girar al voltant de la prova en els processos de família:

L'Il·lm. Sr. Julio Picatoste Bobillo, Magistrat-Jutge de l’Audiència Provincial de Pontevedra, amb seu a Vigo, ens va parlar de la problemàtica de les proves personals, concretament de l’interrogatori de les parts i de les testificals, que ens va il·lustrar amb anècdotes viscudes al llarg de la seva llarga experiència com a jutge: objecte de l’interrogatori de les parts, conseqüència de la incompareixença injusta de la part, la ficta admissió, l’interrogatori del fill major d’edat en relació a la pensió d’aliments, la intervenció del jutge en els interrogatoris a les parts, la valoració d’aquesta prova i l’interrogatori a la segona instància. En relació a la prova testifical es va referir a la intervenció dels testimonis, a si l’exploració dels menors pot considerar-se una testifical, la declaració dels investigadors privats i els denominats testimonis documentals.


A continuació va intervenir el Professor titular de Dret Processal de la Universitat Pública de Navarra i membre de la Junta Directiva de la Asociación de Probática y Derecho Probatorio, Sr. Manuel Richard González, que ens va parlar del valor probatori dels missatges i de les comunicacions electròniques en el marc del sistema legal dels mitjans de prova en els processos de família, que com sabem per la nostra experiència, acostumen a ser aportats per les parts com a documentals en els procediments; del dret constitucional al secret de les comunicacions i a la intimitat personal com a límits de la investigació del fet electrònic, l’aportació, impugnació i pràctica de la prova electrònica, i finalment la valoració d’aquest mitjà de prova pels tribunals de justícia, tenint en compte la desconfiança que genera, si tenim en compte la possibilitat de manipulació de missatges i de correus.

Srs. Julio Picatoste i Manuel Richard

L'Il·lm. Sr. Xavier Abel Lluch i la psicòloga Sra. Mercè Cartié Julià, coordinadora de l’Equip d’Assessorament Tècnic en l’Àmbit de la Familia (EATAF), varen tractar el dictamen d’especialistes en els processos de família: el Magistrat des del punt de vista estrictament processal i la seva valoració. La Sra. Cartié va centrar-se en la funció de l'EATAF: el seu origen i evolució, principis i competències i funcions, professionals que intervenen, continguts i conceptes tècnics de la intervenció, i es va referir també a la nova app EATAF Orienta que fa uns mesos es va presentar, com instrument orientatiu als operadors jurídics per l’organització de la coparentalitat a les famílies amb fills menors de sis anys, amb conflicte d’alta intensitat.

Sr. Xavier Abel Lluch i Sra. Mercè Cartié Julià

L'Il·lm. Sr. Xavier Abel va desenvolupar una molt interessant ponència sobre l’audiència del menor en els processos de família, en la que va fer gala de la seva extrema sensibilitat en el desenvolupament i pràctica d’aquesta delicada prova, com a jutge de família. Va tractar des de la seva regulació legal, a nivell supranacional, nacional i autonòmic, el caràcter preceptiu de la prova, l’objecte, l’exploració en primera i segona instància i en els procediments d’execució, la forma com s’ha de desenvolupar la mateixa que va intitular com “el decàleg de bones pràctiques en l’audiència del menor”, la seva confidencialitat i valoració per part del jutge o tribunal.

A continuació, el detectiu privat Sr. Enrique de Madrid Dávila, va tractar sobre la investigació i prova de detectius privats en els procediments de família, i també en els procediments hereditaris, de paternitat, delictes sobre violència de gènere i violacions, incapacitacions, desaparicions i vides paral·leles. Finalment va relacionar aquest tipus de prova amb el dret a la intimitat i el secret de les comunicacions.

I el Professor Sr. Joan Picó, abans del dinar, va tractar en la seva ponència sobre l’aplicació del dret estranger: al·legació i prova, i la conseqüència de la falta de prova.

Srs. Xavier Abel, Enrique de Madrid, Joan Picó

A la tarda, les exposicions varen començar tractant la praxis en el procés de família. La primera ponència va girar entorn als sistemes alternatius de resolució dels conflictes en les situacions de crisi familiar: la Il·lma. Sra. Raquel Alastruey Gracia, Magistrada de la secció Dotze de l’Audiència Provincial de Barcelona va tractar del tema de la mediació familiar i l’advocat Sr. Frederic Munné Catarina, vocal de la Junta del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l’arbitratge en els conflictes en matèria de família.

Sra. Raquel Alastruey i Sr. Frederic Munné

A continuació, l'Il·lm. Sr. Antonio Javier Pérez Martin, Magistrat Jutge del Jutjat de primera instància 7 de Córdoba, i la Notària Sra. Eva Maria Corbal San Adrián, varen exposar la seva experiència pràctica de l’aplicació de la llei de Jurisdicció Voluntària després de tres anys des de la seva entrada en vigor, el primer, des de la perspectiva judicial i, la segona, des del punt de vista notarial.

Sra. Eva Maria Corbal i sr. Antonio Javier Pérez

Finalment, la Il·lma. Sra. Maria Eugènia Alegret Burgués, Magistrada del TSJC, va tractar sobre la doctrina del TSJC referida a les especialitats processals del dret de família.

Sra. Ma. Eugènia Alegret

Després de cada ponència es va generar un interessant debat entre els assistents i els ponents entorn al contingut de les seves exposicions.

La cloenda de les Jornades va anar a càrrec de la Il·lma. Sra. Mercedes Caso Señal, Jutgessa Degana dels Jutjats de Barcelona, qui havia estat durant molts anys titular del Jutjat de primera instància 19 de Barcelona, de família.

Cloenda

 

Cristina Martínez Vicente
Membre de la Junta de la SCAF

 

XII Congreso Nacional de la Abogacía (Valladolid, 8-11 maig 2019)

Els proppassats dies 8 a 11 de maig de 2019, va tenir lloc el XII Congreso Nacional de la Abogacía organitzat pel Consejo General de la Abogacía i l’Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid. El Congrés es va celebrar a la Feria de Muestras de Valladolid.

Aquest esdeveniment va tenir per objectiu un ampli espectre de qüestions, com l'exposició del món digital en els àmbits de la nostra vida i del dret, on van intervenir, a més de juristes, experts en tecnologia i altres àmbits com la sociologia o la psicologia; la relació amb l’advocacia d’altres països, la organització dels despatxos, la captació, fidelització i tracte amb els clients; el coaching, les noves eines del CGAE ofertes a l’advocacia, etc.

La SCAF va ser convidada a participar al seu programa científic a la ponència sobre la Prova digital en els processos de família i protecció de dades, que va ser exposada el dia 10, a la Sala 4 del Congrés, per la ex degana del l’ICAB la Silvia Giménez Salinas i el vocal de la nostra Junta, José Antonio García, amb un aclaparador nivell d’assistència de públic.

XII Congreso Nacional de la Abogacía


 

Crònica Jornada "Connexions entre els Drets de Família i de Successions a Catalunya" (15/3/19)

El passat 15 de març es va celebrar al Col·legi de Notaris de Catalunya la primera Jornada conjunta organitzada per la SCAF i la ACEDS, intitulada "Connexions entre els Drets de Família i de Successions a Catalunya". La col·laboració entre ambdues associacions va resultar tot un èxit, tant per el nivell i alçada del ponents, com per el nombre d’assistents que hi varen participar.


La Jornada fou inaugurada per el Degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, Sr. Joan Carles Ollé Favaró, i pel Director General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Xavier Bernardí i Gil, acompanyats per el president de l’ACEDS, Sr. Ramon Pratdesaba Ricart i la Presidenta de la SCAF, la Sra. Mercè Mira i Cortadellas.


Inauguració


La primera ponència va tractar sobre el reconeixement i problemàtica successòria de les parelles de fet, coincidint els ponents de la taula en què el marc jurídic que tenim en l’actualitat comporta molta inseguretat jurídica, manifestant el Notari Sr. Antoni Bosch Carrera que, per ell, la solució seria que fos obligatori que les unions estables de parella estiguessin registrades. El Magistrat Josep M. Bachs Estany va fer un anàlisis sobre les diferents regulacions, tant de les CCAA con en Dret Europeu, reflexionant sobre si el camí cap a la plena equiparació entre matrimoni i parelles de fet és la solució, doncs sempre hi hauran persones que voldran viure no regulades, o que siguin regulades el mínim possible. Per la seva banda, el Sr. Jaume Tarabal i Bosch, professor de Dret Civil de la UB, va parlar sobre el Llibre Quart del CCCat relatiu als drets successoris, on existeix una total equiparació entre el convivent supervivent i el cònjuge vidu, defensant absolutament aquesta total equiparació entre les unions estables de parella i el matrimoni.


Primera taula


La segona ponència del matí va tractar sobre l’autonomia de la voluntat dels cònjuges i les eines de planificació, participant la Catedràtica de DIP de la UB la Sra. Cristina González Beilfuss, que va parlar sobre la necessitat de que els advocats planifiquin bé i tinguin en compte totes les variables tant de Dret Internacional Privat com de Dret comparat, per tal d’escollir quin dels diferents ordenaments jurídics és el més adequat per el cas concret. També va recomanar als advocats que a l’hora de preparar unes capitulacions matrimonials explorin totes les possibilitats que hi ha des de un punt de vista de Dret Internacional Privat, i que posem una clàusula expressant quina serà la llei aplicable en cas de conflicte. El Notari Sr. Jesús Fuentes Martínez, va parlar sobre l’autonomia de la voluntat i els instruments més freqüents que hi ha a la nostre disposició com són els poders preventius, el trust en l’àmbit successori i les figures de la fidúcia i marmessor. Ramon Pratdesaba Ricart, advocat i president de la ACEDS, va tractar sobre els pactes successoris com instruments de planificació familiar per resoldre situacions de la vida quotidiana.


Segona Taula


En la tercera ponència es va parlar sobre aspectes pràctics del dret internacional, participant la Sra. Raquel Iglesias, Notaria; la Sra. Yolanda Lobao Andrés, advocada; el professor de Dret Internacional Privat de la UdL, Sr. Josep M. Fontanellas i Morell; i la professora de Dret Civil de la UB, Esperança Ginebra i Molins, que varen abordar temes com el certificat successori europeu, els reglaments aplicables, divorcis notarials i drets successoris en un estat plurilegislatiu com el nostre, explicant casos pràctics.


Tercera Taula


Finalment, la Sra. Encarna Roca Trias, magistrada del TC, va cloure la jornada amb la ponència "Connexions i friccions dels drets de família i successions a Catalunya", abordant el tema de la legítima i fent una reflexió sobre el sentit que té avui en dia el manteniment de la legítima tal i com està regulada i que suposa una autèntica limitació al dret del testador.

 Conferència de clausura

Cristina Moyano Ciurans
Membre de la Junta de la SCAF